wpływ podatku bankowego na rozwój gospodarczy kraju

wpływ podatku bankowego na rozwój gospodarczy kraju

7 września, 2018 0 przez Mikołaj Online

Podatek bankowy jest rodzajem obciążenia finansowego nakładanego przez państwo na banki. Obecnie nie wszystkie kraje są zgodne co do kwestii nakładania na tego rodzaju instytucje obciążenia finansowego w tej postaci. Podatek ten jest bowiem dodatkowym obowiązkiem finansowym dla podmiotu obciążonego. Podstawowym działaniem banku jest obrót środkami finansowymi i ma to wpływ na ich wynik finansowy, czyli stan aktywów i pasywów. Podatek ten nałożony na bank wpłynie jedynie na stan aktywów, ponieważ to od nich jest naliczany.

Pierwszym zdarzeniem, jakie przyczyniło się do rozpoczęcia nakładania przez państwa podatku bankowego był globalny kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2007 roku w Stanach Zjednoczonych. Państwa, aby odzyskać fundusze zaangażowane w pomoc bankom, którym groziła wówczas upadłości, zaczęły stosować ten właśnie podatek. Podatek bankowy stosowany jest również w celu ograniczenia rozmiaru ryzyka, jakie przynosi Państwu działalność dużych banków. Środki finansowe zgromadzone przez państwo w ten sposób mogą służyć również pokrywaniu kosztów ewentualnych kryzysów, jakie ewentualnie zdarzą się w przyszłości. Dodatkowo wprowadzenie podatku bankowego powoduje zwiększenie ostrożności banków odnośnie udzielanych kredytów oraz nie podejmowanie się przez nich zbyt dużego ryzyka.

Idea wprowadzenia podatku bankowego dotyczy także Polski. Planowany podatek bankowy w wysokości 0, 39 % aktywów banków wpłynie znacząco na ich wynik finansowy. Zostaną opodatkowane wszystkie tytuły przynoszące dochód bankom tj. należności od innych instytucji, udzielone kredyty, posiadane akcje i udziały, gotówka, środki trwałe. Bank na tym straci bowiem pasywa pozostaną nienaruszone. Byłoby to kolejnym obciążeniem dla banków bowiem ponoszą one już koszty związane z podatkiem dochodowym, wpłatami do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz funkcjonowaniem Komisji Nadzoru Bankowego. Podatek wpłynąłby także na poziom rentowności aktywów ogółem a także rentowności kapitałów własnych, które obniżyłyby się.

Podatek bankowy został już wprowadzony w wielu krajach np. w Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Niemczech, czy na Węgrzech. Poza Węgrami obciążenie podatkiem w pozostałych krajach wynosi do 0, 1 % aktywów. Na Węgrzech podatek ten został wprowadzony w formie progresywnej tj. 0, 15% od aktywów do 50 mld HUF oraz 0, 53% powyżej tej kwoty. Tak wysokie obciążenie sektora bankowego spowodowało zmniejszenie aktywów węgierskiego sektora bankowego o całe 25%, a wielkość udzielonych kredytów zmalała o 28%. Skutkiem tego ucierpiał wzrost gospodarczy oraz stabilność finansowa kraju.

Banki poprzez kredytowanie działalności gospodarczej wspierają przedsiębiorczość. Udzielając dużych kredytów gospodarczych przyczyniają się do znacznego pobudzania gospodarki i jej wzrostu. Stabilność banków w Polsce jest na dobrym poziomie, bowiem nie korzystały one z pomocy państwa w tak znaczny sposób, jak miało to miejsce w innych krajach w trakcie globalnego kryzysu. Ewentualne wprowadzenie tak dużego obciążenia, jakim jest stawka 0, 39% od aktywów polskich banków może szybko przyczynić się do wygenerowania ogromnych kosztów. Koszty te mogą mieć zły wpływa na akcje kredytowe banków, ale także na spadek oprocentowania depozytów oraz wzrost prowizji od czynności bankowych. Koszty te obciążą klientów a następnie odbiją się na rozwoju gospodarczym poprzez jego spowolnienie.

Artykuł powstał dzięki portalowi ekg Kołobrzeg

0 0 votes
Daj ocenę