Gmina Kołobrzeg

Gmina Kołobrzeg

4 października, 2020 0 przez Mikołaj Online

Gmina Kołobrzeg to gmina wiejska położona w północno-zachodniej części Polski, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim. Siedzibą gminy jest miasto Kołobrzeg, które funkcjonuje jako odrębna gmina miejska. Funkcję wójta od 2014 r. sprawuje Włodzimierz Popiołek. Gmina Kołobrzeg składa się z 22 sołectw o łącznej powierzchni 144 km² (19,9% powierzchni powiatu).

 

W 2019 r. gmina Kołobrzeg liczyła 10 982 mieszkańców (13,8% powiatu kołobrzeskiego), z czego 5 612 stanowiły kobiety (51,1%), a 5 370 mężczyźni (48,9%). W latach 2002-2019 odnotowano wzrost liczby mieszkańców o 29,5% względem lat poprzednich. Średni wiek mieszkańców gminy wynosił 40,5 lat i był porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego jak i całej Polski. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w 2019 r.  w gminie zawarto 29 małżeństw (2,6 małżeństw na 1000 mieszkańców) oraz udzielono 20 rozwodów (1,8 rozwodów na 1000 mieszkańców). Przyrost naturalny od wielu lat utrzymuje się na poziomie ujemnym wynosząc tym samym -10 (przyrost -0,91 na 1000 mieszkańców). Liczba urodzeń w 2019 roku wyniosła zaledwie 73 urodzeń żywych (35 dziewczynek i 38 chłopców). Współczynnik dynamiki demograficznej (stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów) wyniósł 0,78. W 2019 roku odnotowano 282 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 213 wymeldowań. Saldo migracji wewnętrznych wynosiło dla 69. Większość mieszkańców gminy (63,2%) to osoby wieku produkcyjnym, pozostałe 17,9% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 18,9% to mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym.

W 2018 r. według Głównego Urzędu Statystycznego w gminie Kołobrzeg na na 1000 mieszkańców za osoby zatrudnione uznawało się 74 osoby. Z czego 45,4% wszystkich pracujących ogółem stanowiły kobiety, a 54,6% mężczyźni. Bezrobocie rejestrowane w gminie wynosiło w 2019 roku 1,1% (1,5% wśród kobiet i 0,9% wśród mężczyzn). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie wynosiło 3 988,20 zł, co stanowiło 82.50% wynagrodzenia brutto w Polsce. Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy w 2019 r. wyniosło -514 (806 osób pracowało na terenie innych gmin, a 292 przyjeżdżało do pracy spoza gminy Kołobrzeg). Spośród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Kołobrzeg w sektorze rolnym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo) zatrudnionych było 10,5%, w przemyśle i budownictwie 21,6%, a w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) 31,6% oraz w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości) 1,7%.

Według przeprowadzonego Narodowego Spisu Powszechnego 16,6% ludności gminy Kołobrzeg posiadała wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 20,6% średnie zawodowe, 23,1% zasadnicze zawodowe, 5,2% gimnazjalne, 19,0% podstawowe, a 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej. Wśród kobiet najliczniejszą grupę stanowiły panie wykształceniem podstawowym (21,1%) oraz średnim zawodowym (20,1%). Mężczyźni najczęściej posiadali wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,1%) oraz średnie zawodowe (21,1%). W 2018 r. do placówek wychowania przedszkolnego uczęszczało 61,6% dzieci w wieku 3-6 lat. (3-6 lat).  Poziom kształcenia w różnych grupach wiekowych wyglądał następująco:

  • 7-12 lat kształciło się zaledwie 30,1% mieszkańców
  • 16-18 lat kształciło się 17,3% mieszkańców
  • 19-24 lat kształciło się 25,0% mieszkańców

Współczynnik skolaryzacji brutto  w gminie wynosił 31,93.

W 2019 r. na terenie gminy Kołobrzeg funkcjonowały 3 biblioteki publiczne zatrudniające 9 pracowników. Księgozbiór wszystkich bibliotek wynosił 26 796 tytułów. W gminie funkcjonuje także kilka klubów sportowych, m.in.: Piast Drzonowo (piłka nożna, Koszalińska Liga Okręgowa), Resko Karcino (piłka nożna, A-klasa) i Solny Grzybowo (szachy). Gmina sprzyja pasjonatom dwóch kółek, łączna długość ścieżek rowerowych w 2018 r. wyniosła 21 km. W gminie funkcjonują 4 hotele i 3 pensjonaty. Najczęściej odwiedzanymi przez turystów miejscowościami w gminie są Grzybowo i Dźwirzyno (wsie letniskowe położone nad morzem).

0 0 votes
Daj ocenę